Under de senaste åren har digitaliseringen i skolan tagit fart vilket lett till att diskussionerna kring ämnet ökat. I media har dock diskussionerna kring användandet av teknik i undervisningssyfte ofta haft en negativ klang. Som motvikt till detta kan det vara skäl att diskutera möjligheterna tekniken ger läraren till att utveckla sin undervisning samt hur tekniken kan stöda elevernas inlärning. Den finskspråkiga högstadiet Luostarivuoren koulu i Åbo är en av många skolor som valt att använda ett digitalt läromedel i matematikundervisningen. För att ta reda på hur lärarna och eleverna upplever att använda det så besöktes denna skola i december 2017 för att diskutera med elever från årskurs åtta och deras lärare Lars Nyberg. Lars lär ut matematik till en språkbadsklass på svenska. Han har valt läromedlet Matematik.fi och har i skrivandets stund använt det i två år. Idag används även den finska versionen av Matematik.fi, dvs. Ma.fi, i Luostarivuoren koulu.

Matematikläraren Lars Nyberg

Lars hittade Matematik.fi för några år sedan då han letade efter ett läromedel som kan användas till den nya läroplanen. Valet mellan de andra läromedlen och Matematik.fi var enkelt. Lars ville experimentera med digitalt undervisningsmaterial samt förnya sin undervisning och eftersom Matematik.fi har byggts upp enligt den nya läroplanen så var valet självklart. Lars berättar även att en fördel med Matematik.fi gentemot andra digitala läromedel är att eleverna skriver och räknar allt i sina häften. “Även om användandet av teknik i skolan ökar är det viktigt att eleverna fortfarande använder papper och penna” berättar Lars. Att Matematik.fi även har insett detta var en avgörande punkt då han bestämde sig för att ta i bruk läromedlet. Att Matematik.fi dessutom är gratis förundrade Lars!

Lars berättar att det var lätt att komma igång med Matematik.fi. “Alla funktioner är logiskt inbyggda och vid behov är det lätt att hitta tydliga instruktioner om hur man använder dem”. Eleverna ansåg också att det gick snabbt och lätt att börja använda det digitala läromedlet. Skolan behövde inte heller införskaffa ny utrustning då skolans IT utrustning kunde användas under matematiklektionerna. Hemma kan även eleverna jobba med sina egna smarttelefoner, vilket enligt Lars är en av de många styrkorna med Matematik.fi.

Eleverna använder den digitala matematikboken Matematik.fi och räknar uppgifterna i sina häften.

Det finns många bra verktyg i systemet, av vilka Lars inte ens har hunnit pröva alla. Enligt honom har det varit särskilt användbart att se elevernas resultat från de digitala förhören i realtid. I lärarens praktiska arbete har det ytterligare varit nytta med markeringsfunktionen med vilken eleverna kan markera varje uppgift med en färgkod, vilket gör att läraren omedelbart ser var eleven behöver mera hjälp. Detta har gett Lars som lärare mera tid att koncentrera sig på de områden eleverna anser vara svåra. Andra användbara funktioner i lärarens arbete är enligt Lars de automatiska provutskrifterna, den digitala whiteboarden och möjligheten att skriva ut allt innehåll i läroboken som PDF. Det sistnämnda har han inte behövt använda eftersom eleverna föredrar att använda sidan digitalt.

Av Matematik.fi:s verktyg anser Lars att redigeringsverktyget verkar intressant, men han har inte upplevt sig behöva det eftersom systemet är välbyggt, avsnitten är pedagogiskt i logisk ordning och innehållet i avsnitten är tillräckliga. Han är nöjd med antalet och nivån på uppgifterna. Hans elever har utvecklas till skickliga matematiker så även de svåraste uppgifterna i läromedlet går smidigt att räkna. I teorin behandlas det viktigaste i avsnitten, vilket eleverna anser vara bra och det har hjälpt dem att utvecklas. Även om redigeringsverktyget inte har behövts, så tycker Lars att det var enkelt att använda och gör det möjligt att anpassa materialet enligt lärarens behov. Provverktyget är också lättanvänt och nyttigt, och Lars vet några kollegor som har gjort egna prov i Matematik.fi-systemet.

Enligt Lars tycker också eleverna om att använda Matematik.fi. “Teoriknappen som finns direkt under uppgifterna har varit speciellt praktiskt för eleverna. Det är också möjligt att publicera steg-för-steg-lösningar till uppgifterna så att eleverna själva har kunnat rätta sina uppgifter”. Eleverna har speciellt gillat historia-delen i början av avsnitten. Dessa berättelser utvidgar matematikens historia relevant för avsnittet i fråga och har inspirerat eleverna till att lära sig matematik. Eleverna tycker att de bästa sakerna med Matematik.fi är att de inte behöver en fysisk bok, att webbplatsen fungerar med egen telefon och att sidan möjliggör att arbeta i egen takt. Eleverna menar även att teorin, svaren och lösningarna till uppgifterna är lättillgängliga och att det finns många bra uppgifter på Matematik.fi. Att varje uppgift kan markeras med en färgkod hjälper dem att veta var de behöver öva mera. Dessutom berättar eleverna att tjänstens digitala förhör är roliga och att nämnda funktioner hjälper väldigt mycket då de övar inför prov.

Matematiklektionerna arrangeras i skolans IT klass var varje elev har sin egen dator. Vid behov kan eleverna även öppna matematikboken på sina egna telefoner.

På senaste tiden har det diskuterats mycket i media om hur digitaliseringen påverkar elevernas resultat och koncentration negativt. Lars har dock inte märkt koncentrationsproblem i sina elever. “Dagens ungdomar är vana vid att använda teknik dagligen och till många olika syften. Det är oroande att höra diskussioner om att förbjuda användandet av teknik i undervisningen utomlands”, svarar Lars och hänvisar särskilt till det rikstäckande beslutet i Frankrike att förbjuda användningen av telefoner i skolan. I Finland kräver däremot den nya läroplanen att användning av teknik i undervisningen ökas. “Förutom innehållet i ämnet måste vi lära eleverna hur tekniken används korrekt. Med lärarens handledning har mina elever lärt sig att använda tekniken under lektionstid, så det finns inga problem med koncentration i mitt klassrum”. Även eleverna svarade att det inte finns distraktioner eller koncentrationsproblem under lektionstid eftersom alla är fokuserade på sitt arbete. “Naturligtvis finns det dagar då man känner sig trött och då kan koncentrationsförmågan försvinna”, svarade en av eleverna, men normalt fokuserar de ändå på sitt arbete. Eleverna anser att lektionerna blir mångsidigare då man använder teknik och internet. “Vid behov är det möjligt att leta efter mera information om något intressant ämne på internet, men det har egentligen inte varit nödvändigt eftersom teoridelen i avsnitten har gett all den information som man behöver”.

Lars undervisningsmetoder har förändrats betydligt efter att han började använda den digitala läroboken Matematik.fi. De mest väsentliga förändringarna är tidsbesparing och att det nu är mycket lättare att följa elevernas resultat och utveckling. “Det är lättare att styra sin undervisning till de rätta områdena, när man tydligt kan se var eleverna behöver mer handledning. Det var inte så lätt att se när man använde en vanlig bok”.

Enligt åttorna på Luostarivuoren koulu är den digitala matematikboken rolig att använda. Om de fick välja mellan att använda Matematik.fi eller en vanlig bok, skulle de absolut välja att använda Matematik.fi. “Det är lättare att lära sig matematik med Matematik.fi och det är roligt och lätt att använda”. Lars är av samma åsikt. ”Matematik.fi är dagens melodi och jag rekommenderar det varmt till andra lärare”.

6.1.2018 Anna Hellén & William Barman

Läs mera om Matematik.fi.

Digitalt läromedel är endast positivt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *